IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Hvorfor grønt er rødt

linje

Publisert: 24.01.2001

Trusselen mot miljøet på Jorda blir stadig større. Fleresteder er økologisk sammenbrudd allerede et faktum. For å stoppemiljøødeleggelsene er det avgjørende å forståhvorfor de skjer.

14. januar for 20 år siden ble 800 demonstranter arrestert i Stilla,der de prøvde å stoppe utbyggingen av Alta-vassdraget.

Alta-aksjonen var en massiv mobilisering. Folkeaksjonen mot utbygging bledannet i 1978, og hadde på det meste 20 000 medlemmer. Tilsammen 10 000deltok i demonstrasjoner i Detsika og Stilla.

Staten brukte harde midler for å knuse bevegelsen og presse igjennombyggingen av kraftverket i Alta. En rekke personer ble dømt foroppvigleri. Det ble skrevet ut bøter for tilsammen fem millionerkroner.

Selv om staten vant, og Altavassdraget ble bygd ut, oppnåddeaksjonen mye. Den var på mange måter startskuddet for den moderne,norske mijøbevegelsen, og erfaringene fra aksjonen har gjort det vanskeligfor norske myndigheter å bygge ut nye vassdrag, gjennomføre andrenaturinngrep eller andre prosjekter som er skadelig for miljøet, foreksempel å bygge gasskraftverk.

Sånn sett handlet Alta-saken om langt mer enn et vassdrag.Menneskelige inngrep og forurensing truer med å forrykke hele klodensøkologiske balanse.

Ingen trær igjen

Utslipp av drivhusgasser vil etter alt å dømme føre tilet varmere klima, med store og uoversiktlige konsekvenser for naturen ogmenneskenes livsvilkår.

Siden 1750, før den industrielle revolusjonen, har konsentrasjonen avdrivhusgasser i atmosfæren økt med 31%. Over halvparten av denneøkningen har kommet de siste 40 årene, og fremdeles økerutslippene massivt.

Samtidig har verdens gjennomsnittstemperatur steget, og ekstremeværfenomener blitt mer vanlige. Ingen kan bevise at dette skyldesdrivhusgassene, men alt tyder på at nettopp en videre global oppvarming medmer ekstremt vær, vil være de første følgene avøkende mengde drivhusgasser i atmosfæren.

Drivhusgasser er idag den største trusselen motmiljøet, men ikke den eneste.

Det blir stadig mer ørken i verden, mens stadig flere arterutryddes. Hvert år forsvinner 14 millioner hektar skog. For 8000 årsiden, før de første jordbrukssamfunnene, var 40% av landetpå jorda dekt av seks milliarder hektar skog. Idag er 3,6 milliarder hektartilbake. Fortsetter avskogingen i dagens tempo, vil det ikke finnes skog i2260.

I tillegg til disse og flere trusler mot det globale miljøet,er økologisk sammenbrudd allerede et faktum mange steder.

Et eksempel er Aralsjøen, som har blitt omdannet til ensaltørken, etter et mislykket vanningsprosjekt som rett og sletttømte den.

Blind

For å bekjempe disse truslene er det avgjørende åforstå hvorfor de oppstår - hva som fører til at noen fylleratmosfæren med drivhusgasser, eller hogger ned Amazonas.

En utbredt misforståelse er at miljøødeleggelser skyldesat det er for mange mennesker som har for høyt forbruk.

Det egentlige problemet er hvordan verden er organisert, altsåhvordan varene og tjenestene vi forbruker er produsert.

Det er blind konkurranse for å oppnå høyest muligprofitt som styrer verden. Kapitalistene som eier fabrikker, banker og butikkerkan ikke ta hensyn til hverken mennesker eller miljø, uten årisikere å tape i konkurransen.

Friedrich Engels skrev om hva dette fører til for over hundreår siden: "Ettersom hver enkelt kapitalist tar del i produksjon ogomsetting for å oppnå umiddelbar profitt, kan bare de nærmeste,mest umiddelbare resultater tas med i beregningen. Så lenge den enkelteprodusent eller forretningsmann selger en vare med den vanlige, ønskedeprofitt er han fornøyd, og bryr seg ikke med hva som senere blir av varenog dens kjøpere.

Det samme gjelder for effektene på naturen av de sammehandlingene. Hva betydde det for de spanske plantasjeeierne på Cuba, sombrant ned skogene i fjellsidene og fikk nok gjødsel ut av asken til engenerasjon svært lønnsomme kaffetrær - hva betydde det for demat det kraftige tropiske regnet senere vasket vekk det ubeskyttede jordlaget, ogetterlot bart fjell!" På denne måten mente Engels atkapitalistene i sin jakt på kortsiktig profitt ikke engang tar varepå forutsetningene for å drive lønnsomt i framtida.

Forbruk og profitt

Det er nettopp denne dynamikken som er i ferd med å ødeleggejordas miljø. Global oppvarming vil i framtida ramme mange av dekapitalistene som idag tjener grovt på å slippe utdrivhusgasser.

Likevel øker utslippene. I Norge skal det bygges gasskraftverk som vilslippe ut store mengder av drivhusgassen CO2. Det har politikerne bestemt selv omdet er teknisk fullt mulig å bygge gasskraftverk som ikke slipper ut CO2,det blir bare litt dyrere.

Grunnen, ifølge politikerne, er nettopp konkurransen: Norskegasskraftverk skulle ha samme konkurransevilkår som gasskraftverk i restenav Europa. Med andre ord, lønnsomheten til Naturgass AS er viktigere ennjordas klima.

På samme måte bestemmer jaget etter profitt langtpå vei hva vi forbruker. Istedetfor å bygge ut billig ogpålitelig kollektivtransport, prioriterer politikerne veibygging, fordikollektivtransport ikke er lønnsomt.

Istedetfor å sørge for at alle hus er skikkeligisolert, satser de fleste regjeringer på å produsere merstrøm, som er billigere på kort sikt.

Produksjon for profitt er selve kjernen i kapitalismen. Vi kanstoppe bygging av gasskraftverk, eller presse fram økte bevilgninger tilkollektivtransport. En miljøvennlig kapitalisme er derimot umulig

Seattle

Det betyr ikke at et samfunn som tar hensyn til miljøet er umulig, menat for å oppnå det må vi kvitte oss med kapitalismen. Istedetmå vi skape et samfunn der det er menneskenes behov som styrer - ikke blindkonkurranse.

Det er dette som er sosialisme. Kapitalismen har ført til at det forførste gang i historien er mulig å skape et slikt samfunn. De enormeteknologiske framskrittene har gjort oss istand til å produsere nok av allenødvendige goder til alle. Dermed er det bare profittmotivet som tvingerfram både sult, fattigdom og miljøødeleggelser.

Det finnes ingen gode grunner til å fortsette åødelegge miljøet. Det er ikke noe problem rent teknisk årense kraftverkenes utslipp for CO2, bortsett fra at det gjør strømdyrere. Avskoging kunne stoppes umiddelbart, hadde det ikke vært for atnoen tjener grovt på det, mens andre er for fattige til å ha noealternativ.

På 80- og 90-tallet så store deler avmiljøbevegelsen folk flest som problemet. Dette var storhetstiden forreaksjonære "grønne" ideologier som gikk ut påå senke folketallet og gå tilbake til jordbrukssamfunnet på denene siden, og næringslivs-sponsede profesjonelle miljø-lobbyistersom Bellona i Norge, som trodde på en opplyst, miljøvennligkapitalisme.

For begge disse retningene var fagbevegelsen mer en fiende enn enalliert.

Et av de viktigste elementene i den nye antikapital- istiskebevegelsen, som for alvor ble synlig i Seattle 1999, er miljøaktivistersom nettopp ser hele kapitalismen som problemet.

Dermed blir fagbevegelsen en naturlig alliert i kampen mot et systemsom tramper ned både arbeidere og miljø til fordel for kortsiktigprofitt.

Dette er et enormt framskritt for miljøkampen, og girhåp om en miljøvennlig verden.


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space

Kommentar [119] Skrevet av: Secend

11.04.2005

ForumRe: Hvorfor grønt er rødt

fix skrivefeil da :P


Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.